Förtroendevalda i Botkyrka kommun

Helena Karlsson (opol)

Kontaktinformation

E-post:
helena.karlsson3@botkyrka.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botkyrka Södra Porten AB fr o m årsstämman 2019 Ordförande 2019-10-31 - 2023-06-30
Botkyrka Södra Porten Holding AB fr o m årsstämman 2019 Ordförande 2019-10-31 - 2023-06-30